MyText

เกิดเป็นคนทั้งที ต้องทำดีให้โลกได้จดจำ

Thursday, June 16, 2016

Blog for Education

          Weblog นี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการเรียนการสอน และรวบรวมผลงานนักเรียนที่เรียนในปีการศึกษา 2559 ในรายวิชาคอมพิวเตอร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ของโรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม โดยได้รวบรวมผลงาน Blog ของนักเรียนที่สร้างขึ้น สื่อการเรียนการสอนที่ใช้ในรายวิชาต่าง ๆ แบบฝึกหัด แบบฝีกทักษะ ตลอดทั้งผลงานที่เป็นประโยชน์ด้านการศึกษาอีกมากมาย
          ขอขอบคุณ Google ผู้ให้บริการเครื่องมือที่เป็นประโยชน์ทางการศึกษา ขอบคุณเจ้าของภาพ เจ้าของเนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์ ที่ได้สร้างแหล่งเรียนรู้เพื่อเป็นวิทยาทานให้กับคนทั้งโลก ขอบคุณผู้มีส่วนร่วมทุกคน
ครูวิเชียร   แวดล้อม
ครูชำนาญการโรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม